Views
3 years ago

Fibromialgia - Capítulo 10 - J Borenstein

 • Text
 • Farmacologico
 • Borenstein
 • Borenstein
 • Tramadol
 • Comenzar
 • Fibromyalgia
 • Adversos
 • Dosis
 • Dolor
 • Efectos
 • Tratamiento
 • Fibromialgia
 • Pacientes
Tratamiento farmacológico de la fibromialgia Dra. Jessica Borenstein

Fibromialgia - Capítulo 10 - J

VER EL LIBRO COMPLETO Capítulo 10 Tratamiento farmacológico de la fibromialgia Dra. Jessica Borenstein 119

Biblioteca